WIZJA PRZEDSZKOLA

1.Podstawą budowania wizji nie jest świadomość tego ,czego nie mamy ,lecz to jak powinna naszym zdaniem wyglądać przyszłość-przyszłość zarówno naszej placówki ,jak i naszych wychowanków.
2.Przedszkole jest placówką bezpieczną ,przyjazną dzieciom ,rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
3.Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko ,jego potrzeby i możliwości oraz wszechstronny rozwój każdego wychowanka.
4.Umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.
5.Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania
samodzielności i wpajania wartości moralnych.
6.Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
7.Wszyscy znają i przestrzegają prawa dziecka ,dbają o dobre relacje międzyludzkie i skuteczną
komunikacje interpersonalną.
8.Rodzice są partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu i świętowaniu.
9.Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną ,kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną oraz personel pomocniczy.
10.Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
11.Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobra opinię w środowisku.