Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

Szanowni Państwo

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Niepubliczne Przedszkole „POD MUCHOMORKIEM” – Tadeusz Wróbel  jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

 

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 14 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

 

1.   Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

Niepubliczne Przedszkole „POD MUCHOMORKIEM” – Tadeusz Wróbel (zwane dalej „Przedszkolem”)  Z Przedszkolem można skontaktować się w następujący sposób:

Niepubliczne Przedszkole „POD MUCHOMORKIEM” – Tadeusz Wróbel, ul. Mała 8, 66-210 Zbąszynek biuro@pod-muchomorkiem.pl  tel:508 511 526

 

Przedszkole powołało Inspektora Danych Osobowych z którym możesz się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i praw przysługujących Tobie na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe e-mail: iodo@ipcomp.net

 

2.   W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, – identyfikacji upoważnionych osób do odbioru dziecka z przedszkola, zapewnienie bezpieczeństwa dziecku ;
 2. W celach związanych z dochodzeniem roszczeń i obrona przed roszczeniami – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedszkola.

 

3.  Jakie dane osobowe Państwa przetwarzamy?

Imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa z dzieckiem.

 

 

4.  Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności Przedszkola w szczególności:

 1. Podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności: nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe, na które Państwo zapiszą dzieci.

Przedszkole nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do końca danego roku przedszkolnego dziecka w Przedszkolu .

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego.

 

6.  Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa lub Państwa dzieci, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

7.  Źródło pochodzenia danych osobowych?

Rodzice (opiekunowie prawni).

 

 

Z poważaniem

 Niepubliczne Przedszkole „POD MUCHOMORKIEM”                          Tadeusz Wróbel

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole pod Muchomorkiem w Zbąszynku z siedzibą 66-210 Zbąszynek, ul. Mała 8, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Tadeusz Wróbla
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: iodo@ipcomp.net
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
 5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem